Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“ Žabalj

Istorijat bibliotekarstva u opštini Žabalj 

Bibliotekarstvoo na teritoriji opštine Žabalj ima svoju dugu tradiciju. U Čurugu je još 1870. godine osnovana crkvena čitaonica. Seoska čitaonica u ovom mestu počela je sa radom 1901. godine i samostalno je delovala do sredine šezdesetih godina 20. veka kada je spojena sa čitaonicama u Žablju, Đurđevu i Gospođincima.

Od 1900. godine u Đurđevu je delovala rusinska čitaonica „Ruska čitaljnja“. Nju je osnovao grkokatolički sveštenik Andrija Laboš zajedno sa učiteljem Aleksandrom Kotom. Čitaonica je sa uspehom radila sve do Prvog svetskog rata.

U Žablju su između dva svetska rata radile srpska, nemačka i čitaonoca mladih Rusina.

Narodna knjižnica i čitaonica u Gospođincima je otvorena nakon Drugog svetskog rata, samostalno je radila sve do početka šezdesetih godina prošlog veka kada je pripojena Opštinskoj narodnoj biblioteci.

Opštinska narodna biblioteka u Žablju

Biblioteka Veljko Petrović Žabalj

U Žablju je 1962. godine osnovana Narodna biblioteka kao matična biblioteka. Iste godine, 9. marta, dotadašnja Narodna biblioteka, postaje samostalna institucija – Opštinska narodna biblioteka. Danas je to javna biblioteka, koja zadovoljava potrebe građana na celokupnoj teritoriji opštine Žabalj, u mesnim ograncima u Žabalju, Čurugu, Đurđevu i Gospođincima. Ukupan fond biblioteke, na nivou opštine, iznosi oko 60.000 knjiga.

Ukupan broj zaposlenih lica je 14, od toga 4 bibliotekara, 1 viši knjižničar, 5 knjižničara, 2 administrativna radnika, 1 KV radnik i 2 radnika koji rade na održavanju higijene.

Ogranci biblioteke

Biblioteka u Žablju

Biblioteka u Žablju funkcioniše u objektu iz 19. veka, koji u ovom trenutku zadovoljava potrebe korisnika. Rad se odvija u odeljenju za obradu knjiga i zavičajnom odeljenju, pozajmnom odeljenju sa čitaonicom, u čitaonici za korišćenje dnevne štampe i ostalih serijskih publikacija, i galerijskom prostoru. Dvorišni prostor je takođe u funkciji, ako to dozvoljavaju vremenski uslovi. Fond je u većoj meri smešten u zasebnoj prostoriji, a u manjem obimu u pozajmnom odeljenju, i ukupno ga čini oko 20.000 bibliotečkih jedinica. U biblioteci u Žablju radi Zavičajni fond, čija je osnovna funkcija prikupljanje, obrada i arhiviranje svih vrsta monografskih i serijskih publikacija i efemerne građe koja se sadržinski odnosi na svakodnevni život i rad građana, radnih kolektiva i institucija u opštini Žabalj.

Najbrojniji korisnici biblioteke u Žablju su učenici osnovnih, zatim, srednjih škola i zaposleni.

Knjižnica sa čitaonicom u Čurugu

Knjižnica sa čitaonicom u Čurugu poseduje fond sa oko 18.000 naslova. Nalazi se i centru sela u staroj školskoj zgradi. U jednoj prostoriji je smešten fond, a u drugoj pozajmno odeljenje sa čitaonicom. Statistički pokazatelji govore da je čuruška biblioteka rado posećena i omiljena institucija kulture kod svojih žitelja.

Knjižnica sa čitaonicom u Đurđevu

Knjižnica sa čitaonicom u Đurđevu funkcioniše u zgradi iz šezdestih godina prošlog veka, čiji je skroman prostor vremenom postao tesan za fond od oko 10.000 knjiga. Poslovni prostor se sastoji od dve prostorije. Veća se koristi za rad sa korisnicima i obradu knjiga, a drugoj, manjoj prostoriji je smešten deo fonda.

Zbog specifične nacionalne strukture stanovništva u Đurđevu, Knjižnica sa čitaonicom aktivno prati i dopunjuje fond sa tekućom produkcijom na rusinskom jeziku. Biblioteka time učestvuje u očuvanju nacionalne svesti i kulture đurđevačkih Rusina. Fond na rusinskom jeziku sadrži oko 1000 publikacija.

Knjižnica sa čitaonicom u Gospođincima

Knjižnica sa čitaonicom u Gospođincima nalazi se u zgradi iz šezdesetih godina prošlog veka i sve njene aktivnosti se odvijaju u jednoj prostoriji. Smeštajni i radni kapaciteti biblioteke su preskromni za fond od oko 9.000 knjiga. I pored otežavajućih okolnosti biblioteka radi redovno i rado je posećeno mesto, pre svega učenika osnovnih škola.

Aktivnosti na popularizacija biblioteke

Zaposleni u svim ograncima biblioteke realizuju niz aktivnosti koje za cilj imaju polularizaciju knjige, čitanja i bibliotečke delatnosti. Za decu mlađeg osnovnoškolskog uzrastao organizuje se, sada već tradicionalna akcija oslikavanja uskršnjih jaja, pod nazivom „Uskršnje maštarije“. Povodom „Dana Svetog Save“ i „Nedelje deteta“, ogranci biblioteke otvaraju svoja vrata deci iz lokalnih predškolskih ustanova i osnovnih škola.

Svi ogranci poseduju računarsku opremu sa ažuriranim bazama podataka, a obrada knjiga se vrši u programu WINISIS.

Korišćena literatura:

Blagojev, Živko; urednik: Čurug kroz istoriju, Skupština mesne zajednice Čurug/Prometej, Čurug/Novi Sad, 2002.

Otić, Ljubica: Iz prošlosti Đurđeva, Mesni organizacioni odbor za obeležavanje i proslavu 250. godišnjice doseljenja Rusina u Bačku, Đurđevo, 1995.